กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ส- การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-สุนทรี สกุลพราหมณ์
ส- การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-สุนทรี สกุลพราหมณ์
ผู้วิจัย : ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพื่อศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับการเรียนแบบปกติ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 274 คน ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว กลุ่ม และภาคสนาม มีจำนวน 5, 15 และ 54 คน ตามลำดับ และในการศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำนวน 60 คน ที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มทดลองที่ 2 จำนวน 70 คน ที่เรียนโดยใช้สื่อ

การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มควบคุม 70 คน ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การหาประสิทธิภาพของสื่อ

การเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุนาม (Multivariate Analysis of Covariance: MANCOVA) 

ผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มทดลองเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรมมีเพียงกลุ่มทดลองที่ 1 แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมของทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ประเภทแอนิเมชันและเกมมัลติมีเดียเพื่อปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

คำสำคัญ: สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม, การปลูกฝังพฤติกรรมระดับปริญญาตรี, สื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์

This research aimed to:

 1) develop instructional media for undergraduate students by cultivating moral behavior through social media, 

2) study of student learning outcomes among undergraduate students who were taught using the above method, and

3) compare psychological characteristics and moral behavior among undergraduate students who were taught using the above method and those who studied traditional ethical and moral courses, and 

4) examine students’ satisfaction with the new method. 

This study employed the research and development methodology. The sample consisted of 274 undergraduate students of Srinakharinwirot University in the academic year 2019. Effectiveness testing was performed by dividing a sample of 74 undergraduate students into three groups:  individual testing, group testing and field testing, consisting of 5, 15 and 54 members, respectively. To study the results, a sample of 200 undergraduate students was divided into 3 groups: Experimental Group 1, Experimental Group, and Control Group. The research instruments consisted of the psychological characteristic and moral behavior scale, and the survey of students’ satisfaction with the above proposal. The data analysis consisted of descriptive statistical analysis, effectiveness testing with the criteria of 80/80 (E1/E2), and multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

The results showed Learning Outcomes of Experimental Group were according to the learning management plan; that on attitudes towards moral behavior, Experimental Group 1 and Experimental Group 2 each had significantly different average scores from the Control Group at a significance level of .05. Only Experimental Group 1 had a significantly different average score on moral reasoning from the Control Group at a significance level of .05; and the average scores on moral behavior of each of the three groups were not significantly different at a significance level of .05. The study also found that students had a high average overall satisfaction score on instructional animations and games multimedia for cultivating moral behavior through social media for undergraduate students.

Keywords: Moral instructional media, Moral Cultivation for undergraduate students, Instructional media thorough social media