EN/TH
EN/TH
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ภ- แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: กรณีศึกษากิจกรรมอาสาสมัคร-ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
ภ- แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: กรณีศึกษากิจกรรมอาสาสมัคร-ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
ผู้วิจัย : รศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักในการหาแนวทางเพื่อจูงใจให้วัยรุ่นหันมาทํางานอาสาสมัครมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีแนวคิดในการอยากช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนอกจากนั้นสังคมหรือคนรอบข้าง และภาพลักษณ์อาจเป็นแรงกระตุ้นภายในที่สามารถกระตุ้นได้จากการจูงใจภายนอกเพื่อทําให้วัยรุ่นทํางานอาสาสมัคร และการให้ข้อมูลบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งแสดงให้วัยรุ่นเห็นว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ในสังคมทํางานอาสาสมัครสามารถจูงใจให้วัยรุ่นทํางานอาสาสมัครเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นคนที่ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครก็มีผลค่อนข้างมากในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเป็นกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักแนวโน้มที่วัยรุ่นจะตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครก็จะสูงกว่ากรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคนที่ไม่รู้จัก ในขณะที่การใช้ภาพลักษณ์เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงการทํางานอาสาสมัครของวัยรุ่นอาจมีผลเฉพาะวัยรุ่นที่ทํางานอาสาสมัครอยู่เป็นประจํา ในขณะที่วัยรุ่นที่ไม่เคยทํางานอาสาสมัครมาก่อนการใช้ภาพลักษณ์เพื่อจูงใจอาจไม่ได้ผล นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการสร้างความผูกพันเป็นปัจจัยสําคัญที่จูงใจให้วัยรุ่นทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการศึกษาเพื่อจูงใจให้วัยรุ่นทํางานอาสาสมัคร การศึกษานี้ยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นอาสาสมัครและความซื่อสัตย์และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นอาสาสมัครและความซื่อสัตย์ไม่ชัดเจน วัยรุ่นที่ทํางานอาสาสมัครมีแนวโน้มที่จะซื่อสัตย์ต่อตนเองมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัคร แต่ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ซื่อสัตย์มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครในกรณีที่ความไม่ซื่อสัตย์นั้นให้ประโยชน์กับผู้อื่น