กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ป- โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ป- โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชนมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสวงหาวิธีการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน การเก็บข้อมูลอาศัยแบบประเมินที่ให้เยาวชนระบุระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองและบุคคลใกล้ชิด และการสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อประเมินระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ผลการสำรวจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,169 คนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 11 แห่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีระดับการรับรู้ที่ค่อนข้างจำกัดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อนและมลพิษพลาสติก ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับดาราหรือนักร้องที่กำลังได้รับความนิยมทางสังคม ส่วนระดับพฤติกรรมสามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือพฤติกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีการทำอยู่เป็นประจำ กับพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยลดความสะดวกสบายของตนลงที่เยาวชนจำนวนมากยังไม่ได้ทำให้เป็นปกติ ดังนั้นจึงควรมีการนำประเด็นเหล่านี้มาบรรจุไว้เป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในกลุ่มเยาวชนที่จะสนับสนุนให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไป

คำสำคัญ: พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม / บรรทัดฐานทางสังคม / ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

The project, “Fostering Environmental Leadership in Youth Volunteers”, has as its objectives the development of the capacity for teenagers as agents of change. It begins with a set of measurements for environmental behaviors and awareness and a survey to understand the conditions at schools. In total 1,169 students from 11 secondary schools in Chiang Rai participated in the research activities. The results show that, currently, the awareness of students on key environmental challenges was limited. The students did not know key aspects of environmental problems such as climate change and plastic pollution, with exceptions of campaigns promoted by popular celebrities. In terms of stated behaviors, the students were accustomed to energy and water conservation. But, when it came to actions that would require more effort or reduce convenience, the participation rates dropped. Therefore, we recommend that schools play a key role in changing these behaviors by introducing the role of peer groups in behavioral changes. This will pave the way for the fostering of a next generation of environmental leaders.

Keywords: Environmental behaviors / Environmental awareness / Social norm / Change agent