EN/TH
EN/TH
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ป- โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ป- โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชนมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสวงหาวิธีการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน การเก็บข้อมูลอาศัยแบบประเมินที่ให้เยาวชนระบุระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองและบุคคลใกล้ชิด และการสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อประเมินระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ผลการสำรวจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,169 คนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 11 แห่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีระดับการรับรู้ที่ค่อนข้างจำกัดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อนและมลพิษพลาสติก ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับดาราหรือนักร้องที่กำลังได้รับความนิยมทางสังคม ส่วนระดับพฤติกรรมสามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือพฤติกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีการทำอยู่เป็นประจำ กับพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยลดความสะดวกสบายของตนลงที่เยาวชนจำนวนมากยังไม่ได้ทำให้เป็นปกติ ดังนั้นจึงควรมีการนำประเด็นเหล่านี้มาบรรจุไว้เป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในกลุ่มเยาวชนที่จะสนับสนุนให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไป

คำสำคัญ: พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม / บรรทัดฐานทางสังคม / ผู้นำการเปลี่ยนแปลง