EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>การจัดการการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ ยั่งยืนและเพื่อเราทุกคน
การจัดการการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ ยั่งยืนและเพื่อเราทุกคน

โครงการจุดประกายการเปลี่ยนผ่าน: จากสังคมเพิกเฉยสู่สังคมชาญฉลาด | Inspiring the Transformation: from Social Ignorance to Social Intelligence

หัวข้อที่ 1 “การจัดการการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ ยั่งยืน และเพื่อเราทุกคน" (Management for Responsible, Sustainable, and Inclusive Tourism)

วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อนี้ ได้แก่

  1. ศ. ดร.ผลิน ภู่จรูญ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. ศ. ดร.วรเดช จันทรศร | สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
  3. รศ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง |  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ผศ.คมกริช ธนะแพทย์ |  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** จัดอบรมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโดยแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ**

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>