EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>คู่มือ/ตำราเรียน>[1st Edition] พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ทางเลือกและทางรอด
1 / 2
[1st Edition] พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ทางเลือกและทางรอด
จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง,
จำนวนดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ผู้เขียน : รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล, ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง, ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา และ ดร.นลินี คงสุบรรณ

ปีที่พิมพ์ 2563

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ได้รวบรวมผลผลิตมาจากโครงการ “โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน” จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 1 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และโครงการรักษ์ป่าน่าน  เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ระบบการปลูกพืชในจังหวัดน่านรวมทั้งแสดงให้เห็นโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนของพืชและปศุสัตว์  4 กลุ่ม ได้แก่ พืชใหม่สร้างรายได้สูง พืชเดิมของชุมชนที่มีศักยภาพ พืชเพื่อการกินอยู่ในครัวเรือนและสัตว์เพื่อเสริมรายได้และการกินอยู่

หนังสือในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>