[เล่ม 3] ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
ผู้วิจัย : รศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และ นายอรรถพันธ์ สารวงศ์   โพสต์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2022

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหามาจากโครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด 19” วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยดังกล่าวคือเพื่อเสนอแนะแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และแผนที่เส้นทางการวิจัย ที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อน ฟื้นฟู และปรับตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยระหว่างและภายหลังการระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยและประเมินผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 ต่อศักยภาพเดิมและโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย แล้วจึงสร้างฉากทัศน์ความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวไทยระหว่างและภายหลังการระบาดของโควิด 19 เพื่อระบุและเลือกเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวไทยในอนาคต เนื่องจากเป้าหมายหลักของงานศึกษานี้อยู่ที่การพัฒนาแผนที่เส้นทางการวิจัยขอบเขตด้านเวลาของการศึกษาจึงต้องมองไปที่ภาพระยะกลางและระยะยาวเป็นหลักแต่กระนั้นก็ไม่ได้ละเลยการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะสั้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัสจากสถานการณ์โควิด 19


เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บท เนื้อหาในบทแรกอธิบายกรอบแนวคิดการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และแนวคิดเชิงระบบด้านการท่องเที่ยว บทที่สองนำเสนอผลการกวาดสัญญาณแนวโน้มสำคัญปัจจัยขับเคลื่อนเหตุุไม่คาดฝันและสัญญาณอ่อนที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยในอนาคต แล้วนำเสนอผังระบบการท่องเที่ยวไทยที่เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการคาดการณ์เชิงคุณภาพจากนั้นจึงแสดงผลการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้มปัจจุบัน บทที่่สามนำเสนอฉากทัศน์ของการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด 19 ในระยะ 20 ปีข้างหน้าโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศและระดับเมืองท่องเที่ยว โดยในระดับเมืองแบ่งออกเป็น 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1) กรุุงเทพมหานคร 2) เชียงใหม่และ 3) ภูเก็ต บทสุดท้ายนำเสนอรายละเอียดของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย