กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>จ-การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน เพื่อการเชื่อมต่อข้อกลางของโซ่อุปทานธุรกิจชุมชน-จงกล พรมยะ
จ-การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน เพื่อการเชื่อมต่อข้อกลางของโซ่อุปทานธุรกิจชุมชน-จงกล พรมยะ
ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรี รศ.ดร.จงกล พรมยะ   โพสต์ เมื่อ 06 มิถุนายน 2022

การศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)

2) เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจากคน 104 คน จากชุมชน หน่วยงานสนับสนุน และเยาวชนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการและทำงานร่วมกับชุมชนของตน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะของเยาวชนให้ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในโซ่อุปทานการผลิตสินค้าของชุมชน ดำเนินการตามกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Design thinking การออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และบัญชีครัวเรือนแบบง่าย การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการทดสอบตลาด ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า

1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ เยาวชนบ้านน้ำพันสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ แบรนด์บ้านป่า ปริมาณธุรกิจ 232,928 บาท มีกำไร 56,135 บาท (ร้อยละ 24.10)

2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เยาวชนบ้านน้ำพัน และบ้านปางปุก สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้ แบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” ปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท มีกำไร 21,269.26 (ร้อยละ 34.59)

3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้าง และบ้านศิลาเพชร ทำการตลาดโคมีชีวิต และ ผู้ประกอบการเขียงในพื้นที่ และตลาดออนไลน์มีปริมาณธุรกิจ 1,317,279.40 บาท มีกำไร 60,621.40 อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.60

การพัฒนาสมรรถนะ เยาวชนมีสมรรถะและทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ เยาวชนร้อยละ 17 มีสมรรถนะด้าน ดิจิทัล เยาวชนร้อยละ 17 มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ เยาวชนร้อยละ 30 มีสมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรม และเยาวชนร้อยละ 30 มีสมรรถนะด้านจิตสาธารณะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง ดังนี้

1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) จะต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้เทคนิค การสร้าง platforms การตลาดออนไลน์ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการตลาด และการสร้างเครือข่ายการตลาด

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องในการ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบด้านการตลาด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าชุมชน เพื่อสะดวกต่อการค้าขายแก่เยาวชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง

3. ส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เข้ามาเชื่อมโยงกับเยาวชนเพื่อทำการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เยาวชนได้นำเสนอและจำหน่ายสินค้าชุมชน


A study to enhance the competency of youth in the highland sites of Upper Northern Thailand consisted of two purposes:

1) to develop entrepreneurship competencies for their own communities and coordinate for agricultural business (coffee, cocoa, and beef cattle),

2) to propose policy recommendations for youth development and sustainable economic and social improvement in agricultural business models that are suited to upland landscape ecology.

The sampling came from 104 people from communities, support agencies, and youth who are interested in being entrepreneurs and working with their communities. The results showed that the activity model for youth competency and skill improvement to connect the supply chain in community business is vital. The performances of four activities used: design thinking activities, business model canvas and simple household accounting, public relation media, and market testing. Results are as follows:

1. Community coffee business: Nampan youth were able to sell the “Coffee banpa” brand, which was worth for 232,928 Baht. The profit was 56,135 Baht (24.10%).

2. Community cocoa business: Ban Nam Phan youth and Ban Pang Puk were able to sell the “Cocoa banpa”, brand which was worth for 61,485 Baht. The profit was 21,269.26 (34.59%).

3. Community cattle business: youth from Pang Chang and Sila Phet villages sold live cattle in the local market (cattle and buffalo market) connecting with local butcher, and online market. The business was worth 1,317,279.40 Baht, the profit 60,621.40 and return on investment 4.60 %.

Competency improvement: youth have gained competencies and enhanced their skills in areas such as digital competency (17%), analytical thinking competency (17%), social and cultural competency (30 %), and public minded competency (30%).

Policy recommendations for youth competency improvement and sustainable economic and social development in agricultural business models that are suited to upland landscape ecology are,

1. The government agencies and related private sectors (Provincial Agriculture Office Nan Livestock and Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. (CPF) employ efforts that will upskill young people in technical fields; for example, platform creation, regular training in online marketing to youth to enable them to assist farmers to solve market failure and apply Marketing Mix Strategy.

2. The government agencies use the build entrepreneur network and develop community product databases that be convenient for youth to help farmers to solve market failure.

3. The provincial government agencies related to tourism connect with youth to promote public relations activities in various tourism events. It is important to connect youth to present and sell community products.