กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>อ-โครงการการออกแบบและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจหมู่บ้านอัจฉริยะ-อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี
อ-โครงการการออกแบบและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจหมู่บ้านอัจฉริยะ-อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี
ผู้วิจัย : ดร.อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี และคณะ   โพสต์ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2022

โครงการนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม ร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น 2  เพื่อที่จะให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำเสนอสินค้าและบริการจากชุมชนออกไปยังชุมชนอื่นๆ และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก โดยได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการจดบันทึกธุรกรรมแบบกระจาย (Distributed Ledger) ที่ทำงานอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนไร้สายหรือแบ่งปั๋น 1 ผ่านเกตเวย์ชุมชน ซึ่งทำให้สมาชิกในชุมชนสามารถทำธุรกรรมกับภายนอก โดยอาศัยระบบ Internet Banking และพร้อมเพย์ในปัจจุบัน ระบบมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อออกไปยังระบบ blockchain สาธารณะที่จะถูกนำมาใช้ในกิจการธนาคารและการเงิน (cryptocurrency) ได้ในอนาคต ในส่วนของการทดสอบโครงการได้ประสานงานกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) เพื่อที่จะนำแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นไปให้ชุมชนในชนบทที่ร่วมโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายชุมชน (Community Wireless Mesh Network) ภายใต้ชื่อ Net2Home เพื่อเป็นการวัดผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

This project aims to improve the digital economy of the local community by developing a platform for the community digital marketplace, Baengpun Two, which allows community members trade their products and services with other communities and global internet users. The platform is integrated with an existing, lightweight, distributed ledger system that runs on a community wireless mesh network, Baengpun One, through the community gateway. To support external transactions, the community gateway is integrated with Internet Banking and Prompt Pay systems while providing an interface for a public blockchain which will be used for cryptocurrency in the future. The project team will work together with the THNIC foundation to introduce the Baengpun Two platform to rural communities as well as join the Community Wireless Mesh Network project, Net2Home. An evaluation will then focus on the economic and social impacts on these rural communities.