กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ช-การสื่อสารดิจิทัลระหว่างรุ่นอายุกับการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล-ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ช-การสื่อสารดิจิทัลระหว่างรุ่นอายุกับการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล-ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้วิจัย : ผศ.ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา   โพสต์ เมื่อ 26 เมษายน 2022

ทุกกลุ่มรุ่นอายุมีพัฒนาการของระดับของการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลที่ดีขึ้น แต่ก็มีความสามารถในระดับที่แตกต่างกัน และทุกรุ่นอายุเผชิญปัญหาด้านเนื้อหา ความเสี่ยงและภัยออนไลน์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่นอายุในมิติของผลประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโลกออฟไลน์ รวมถึง ในบางรุ่นอายุยังพบปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเป็นพลเมืองของผู้ใช้สื่อออนไลน์ อาทิ ปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์ ปัญหาประทุษวาจา

การสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้น ไม่เพียงแค่การสร้างเสริมทักษะและสมรรถนะในระดับบุคคลเท่านั้น แต่จำเป็นต้องอาศัย “ปัจจัยแวดล้อม” ที่สำคัญคือ เพื่อน คนในครอบครัว สังคมในระดับโรงเรียนและชุมชน ที่จะเชื่อมโยงกันในนิเวศสื่อทั้งในพื้นที่การสื่อสารดิจิทัลและพื้นที่ออฟไลน์ คนในทุกช่วงวัยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมีส่วนเสริมหรือลดความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้ บทความนี้จึงเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในมิติของการศึกษาระหว่างรุ่นวัย (inter-generational communication) ที่เชื่อมโยงว่าแต่ละรุ่นวัยมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างไรในการแก้ไขปัญหา หรือมีบทบาทอย่างไรในการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านของการสร้างวัฒนธรรมออนไลน์ที่ตระหนักถึงความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น และรู้จักปกป้องตนเองและผู้อื่น