กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ว-ทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย-วรลักษณ์ หิมะกลัส และคณะ
ว-ทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย-วรลักษณ์ หิมะกลัส และคณะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส และคณะ   โพสต์ เมื่อ 15 ธันวาคม 2021

“ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” เป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน เป็นผลจากการได้รับการเสริมสร้างให้เกิดตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน เพื่อน หรือชุมชน โดยจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนชีวิตของสามเณร ที่บวชเรียน ณ โรงเรียนพระพุทธชินวงศ์วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน จํานวน 622 รูป และเปรียบเทียบทุนชีวิตของสามเณรกับเด็กและเยาวชนไทยกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ข้อมูลทุนชีวิตใช้แบบสํารวจทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (ฉบับเยาวชน) สําหรับช่วงอายุ 12 – 25 ปีที่พัฒนาโดย สุริยเดว ทรีปาตีและคณะ ประกอบด้วยข้อคําถามเชิงบวก 48 ข้อ แบ่งเป็นพลัง 5 ด้าน ได้แก่ พลังตัวตน พลัง ครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2562

เอกสารวิจัย
ดูเพิ่มเติม
น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
28 มิ.ย.
ก-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต-กุลดา เพ็ชรวรุณ
28 มิ.ย.
อ-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
28 มิ.ย.
[รายงานฉบับสมบูรณ์] ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตอำเภอชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
15 มิ.ย.