กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร และ ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์   โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย เพื่อจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip จํานวน 10,852 รายการ Facebook จํานวน 924 รายการ และTwitter จํานวน 1,223 รายการเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา หลังจากตัดข้อมูลซ้ําและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 2,386 รายการ

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นอยากฆ่าตัวตายหรือคิดฆ่าตัวตายมากที่สุดจํานวน 2,075 รายการ รองลงมาเป็นพยายามฆ่าตัวตาย หมายถึงคนเคยฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ตายจํานวน 178 รายการ ด้านวิธีการฆ่าตัวตายพบว่าเป็นการกินยาตาย และการผูกคอตายมากที่สุด รองลงมาเป็นการทําร้ายตัวเอง ส่วนใหญ่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นที่บ้าน ช่วงเวลาเช้า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ด้านวัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยรุ่น สําหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดจากด้านจิตใจมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านครอบครัว และด้านความรัก เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการเรียนพบว่าเกิดจากผลการเรียนมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านความรักพบว่าส่วนมากเกิดจากผิดหวังกับความรัก ขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน ปัจจัยด้านครอบครัวพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว และการถูกตําหนิปัจจัยด้านการทํางานส่วนมากเกิดจากการไม่มีงานทํา กรณีปัจจัยด้านจิตใจพบว่าส่วนมากเกิดจากความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าความเครียด และรู้สึกด้อยค่า บุคคลที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าเกิดจากแม่มากที่สุด รองลงมาเป็นทั้งพ่อและแม่ วัยรุ่น/ เยาวชนทั้งเพศชายและหญิงที่มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาด้านการเรียนจากผลการเรียน ถูกตําหนิจากแม่ รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า หดหู่ มีความเชื่อมโยงกับการฆ่าตัวตายโดยการกินยาตาย ผูกคอตาย หรือทําร้ายตนเอง อย่างไรก็ตามพบว่าการมีความห่วงใยคนที่รักในครอบครัวอยู่ การกลัวเจ็บ การมีคนให้คําปรึกษา และการใช้หลักธรรมทางศาสนา เช่น การมีสติกลัวบาป สามารถช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้

This study explored the roles of home, family, and community in Thai society. It presented a case study of the problem of suicide. In order to prepare and compile information on social attitudes and knowledge from Big Data on homes, families and communities on issues related to suicide problems that will affect the future of Thai People 4.0, social media data were collected from 10,852 Pantip, 924 Facebook and 1,223 Twitter items for this study. After removing duplicates and suspicious data, 2,386 remained. 

The results of the study found that most behaviors are suicidal thoughts (2,075 items,) followed by attempted suicide. (178 items) This refers to those who have attempted suicide but have not died. In terms of suicide methods, it was found that most are poisons and hanging, followed by self-harm. Most suicidal behaviors occur at home during the morning. Most individuals involved in suicide are female, youth and adolescents. Factors that cause suicide are mostly psychological, followed by family factors and emotional disturbance. Some common causes include: disappointment because of academic results, economic reasons due to income and debt problems, family relationship problems, unemployment, feelings of depression, stress and feelings of worthlessness. The individuals blamed for suicide are mostly mothers, followed by parents. Adolescent/ youth, both male and female, who had family relationship problems or academic results problem, felt blamed by their mother, and felt inferior or depressed. These suicides were often attempted by using poisons, hanging or self-harm. However, it is found that caring for the beloved ones in the family, fear of pain, having counseling, and using religious principles such as fearfulness of sin and a moral conscience can reduce the problem of suicide.