กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย-ระพีพัฒน ภาสบุตร
โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

รายงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report) 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2.บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 

กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย

The Roles of Home, Family and Community in Enhancing Thai People 4.0 

A Case Study of Suicide Problem 

โดย

คณะนักวิจัย สังกัด

1. ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 

สนับสนุนโดย

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)