EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>อ-นโยบายและมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว-อัครพงศ์ อั้นทอง
อ-นโยบายและมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว-อัครพงศ์ อั้นทอง
ผู้วิจัย : ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สําหรับนําไปต่อยอดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคล้งทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และปรับปรุงแก้ไขการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรอันเป็นผลจากความล้มเหลวงของตลาดโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่ซึ่งปัจจุบันต้องแบกรับภาระในการดูนักท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ สําหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ภาษีการท่องเที่ยวมีทั้งระบบภาษีทั่วไปและภาษีเฉพาะที่มีลักษณะการจัดเก็บตามมูลค่าและต่อหน่วยโดยมีการเรียกเก็บทั้งจากภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ เรียกคืนต้นทุนการให้บริการสาธารณะ และทําให้ต้นทุนภายนอกถูกรวมอยู่ในราคาที่นักท่องเที่ยวจ่าย รวมทั้งเพื่อการกระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว สําหรับไทยมีรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งที่ภาษีทั่วไปและภาษีเฉพาะ รวมทั้งมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังขาดการศึกษาผลของการเก็บภาษีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต้องแบกรับภาระต้นทุนการดูแลนักท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น