EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>ภ-รายงานสรุปผลการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ-ภัทรพร คูวุฒยากร
ภ-รายงานสรุปผลการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ-ภัทรพร คูวุฒยากร
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีนําไปสู่ยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชันอย่างรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันยิ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากรูปแบบเดิมไปเป็นธุรกิจแบบดิจิทัลกันมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทูโอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการร้านค้าในธุรกิจอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอ สําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยจะพัฒนาต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแบบ โอ ทู โอ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สําหรับการฝึกปฏิบัติจริงทางธุรกิจ เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอ สําหรับผู้ประกอบการ SMEs งานวิจัยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าแบบโอ ทูโอ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านค้าไร้คนออฟไลน์ดําเนินการเก็บข้อมูลความต้องการระบบจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและการสํารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้บริโภคแบบสุ่ม เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และกําหนดเป็นความต้องการของระบบ (r1); ออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนสําหรับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทูโอ ได้แก่ระบบฮาร์ดแวร์(Hardware System)และระบบซอฟท์แวร์4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบหน้าร้าน ระบบชําระเงิน ระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์ (d1); ระยะที่ 2 ทดสอบการทํางานของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและดําเนินการแก้ไข (R1); พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอ โดยใช้หลักการออกแบบตามแนวทาง “การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (D1); จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (R2); และประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (D2)

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยระยะที่ 1 นี้คือ ตัวระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบร้านค้าออฟไลน์และระบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทูโอ จํานวน 4 ระบบ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบการทํางานของระบบกับธุรกิจจริงในระยะที่ 2 ซึ่งจะนํามาถอดบทเรียนและพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอให้แก่ผู้ประกอบการดิจิทัลต่อไป