เอกสารวิจัย>อ- ชุมชนอุโมงค์-อรรถพันธ์ สารวงศ์
อ- ชุมชนอุโมงค์-อรรถพันธ์ สารวงศ์
ผู้วิจัย : นายอรรถพันธ์ สารวงศ์   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

การศึกษาเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่น ๆ สามารถเรียนรู้ความสำเร็จและนำแนวทางของเทศบาลตำบลอุโมงค์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของตน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษานี้จะทำให้ผู้อ่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะบทบาทของ อปท. ที่จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจาก อปท. เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และ อปท. สามารถออกแบบการดำเนินงานและส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสังคมแห่งคุณธรรมได้ดังกรณีศึกษาที่ยกมา และหวังว่าผลการศึกษานี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ อปท. เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อไป